vineri, 20 iulie 2012

Victor Ponta, Prim-Ministrul Romaniei, un plagiator de duzina: copy-paste!

University of Bucharest announced today that Victor Ponta plagiarism in his dissertation. The Ethics Commission report, "elements of plagiarism can be identified in 115 pages of the 297-page" of the thesis, thesis, according to the commission, "violates the principles of ethics, integrity and good conduct in research." The Commission found "takeover copy and paste, without citation, of massive blocks of text and get 8-10 pages in size," reads the report.

Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a decis: teza de doctorat a premierului Victor Ponta este un plagiat. În 115 pagini din cele 303 ar exista pasaje plagiate. Comisia de etică a Universităţii Bucureşti a decis: premierul Victor Ponta a plagiat! O treime din teză ar fi fost copiată. Prof dr. Mircea Dumitru: Fac un apel la responsabilitate şi decenţă de a nu utiliza acest punct de vedere în disputele politice.

Marian Popescu, preşedintele comisiei de etică: Universitatea nu a dorit să prelungească mult un punct de vedere în cazul lui Ponta. Comisia şi Universitatea nu are niciun feld e satisfacţie să anunţe asta. Teza lui Ponta încalcă principiile eticii. Comisia nu a făcut decât să examineze forma tezei de doctorat, nu s-a pronunţat legat de conţinut.

Teza are 297 de pagini plus anexe. Elementele de plagiat au fost identificate mai ales în capitolele 1 si 3. Comisia doreşte să exprime foarte clar: Trăim o perioadă complicată. E vorba de o teză din 2003. Normele există de dinainte de 2003, de 230 de ani.

O preluare copiată identic dintr-un text al unui autor. Preluările sunt de mai multe ordine: unele se referă la comentarii rezumate la două cuvinte la un text copiat. Alteori, sunt dislocate elemente din diverse lucrări. Vă atrag atenţia asupra faptului că s-a copiat în succesiune. Sunt pagini întregi traduse din limba engleză. A mai fost folosit mixaj. A fost o muncă de a asambla din părţi dinstincte propriul text. Sunt şi elemente de judecată care aparţin autorilor.

Oare în 2003 normele de redactare nu erau aceleaşi? Normele de a pune ghilimele, de a cita, de a avea bibliografie. Nu este posibil să ai o teză cu 40 de referinţe şi câteva note de subsol. Atunci când oameni simpli observă ceea ce se întâmplă în acest moment cu teza de doctorat a lui Ponta au mari semne de întrebare. Am dorit să dăm un semnal foarte clar comunităţii academice că ar trebui să ne gândim la lucrurile simple, la parcursul de cercetător.

Despre dosarul de presă: Anexa identifică plagiatul, iar anexa doi e lista completă a paginilor de unde s-a preluat şi modul în care a fost copiat. Universitatea a anunţat faptul că va apela la experţi. Chestiunea experţilor se referă la conţinut. Noi am analiza forma. Cele două lucruri nu sunt legate unul de altul.

Acesta este cel de-al doilea verdict de plagiat decis în cazul Ponta, după cel dat de Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATCDCU), comisie desfiinţată între timp de fostul ministru interimar al Educaţiei Liviu Pop. Universitatea Bucureşti a decis să analizeze teza de doctorat susţinută în 2003 de premier. Rectorul Universităţii Bucureşti poate decide anularea diplomei lui Ponta.

Bucharest University Ethics Committee decided: thesis Prime Minister Victor Ponta is a plagiarism. In 115 pages of the 303 there plagiarized passages. Bucharest University Ethics Committee decided: Prime Minister Victor Ponta plagiarism! A third of the sentence would have been copied. Prof Dr Mircea Dumitru: I call to responsibility and decency not to use this view in political disputes.

Marian Smith, chairman of the ethics committee: University did not want to extend more to the point where his Ponta. Commission has no Feld University is pleased to announce it. Ponta's thesis violate ethical principles. Commission has only to examine the thesis form, did not decide about the content.

The thesis is 297 pages plus appendices. Elements of plagiarism have been identified especially in Chapters 1 and 3. The Commission wishes to make clear: We live a difficult time. It is a sentence in 2003. Rules existing before 2003, 230 years.

A takeover copied verbatim from a text by an author. Takeovers are several orders: some concerning the comments summarized in two words the copied text. Sometimes elements are deployed in various works. Remember, that was copied in succession. There are whole pages translated from English. The mixing was used. It was a work party to assemble dinstincte own text. Are elements that belong to the court.

Does drafting rules in 2003 were not the same? Rules to put quotation marks to quote to have references. It is not possible to have a sentence with 40 references and a few footnotes. When ordinary people notice what is happening now with the thesis of Ponta have big question marks. We wanted to give a clear signal that the academic community should think about simple things, the course of research.

About the press kit: identifies plagiarism and Annex two is the list of pages where you took and how it was copied. University announced that it will appeal to experts. The question refers to the content experts. We analyze the form. The two things are intertwined.

This is the second verdict of plagiarism if Ponta decided after one given by the National Certification Degrees, Diplomas and Certificates (CNATCDCU), meanwhile the former commission disbanded minister of Education Liviu Pop. University of Bucharest decided to examine the thesis held in 2003 as premier. Rector of Bucharest University may decide to cancel his diploma Ponta.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ce va place?Ce nu va place?